കറന്‍സി നിരോധനം മൂലം ജില്ല ബാങ്കുകളും സഹകരണ സംഘങ്ങളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ ഇടപെടണം

josekmani-demonetization-cooperative-banks-issue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *